Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden

  1. Hetsen & Visschers
  2. >
  3. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hetsen & Visschers Training en Acteursbureau B.V. – Opgesteld te Breda 8 december 2022

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (voorgenomen) overeenkomsten met Hetsen & Visschers Training en Acteursbureau B.V. (hierna: Hetsen & Visschers, en: wij/ons). Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen ons en de wederpartij te zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene of enige anders genaamde voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. Met deze algemene voorwaarden zijn we zo helder mogelijk over onze werkwijze en verwachtingen. Wij spannen ons in om dienstverlening naar beste inzicht en vermogen aan te bieden en uit te voeren. We gaan daarbij uit van wederzijds vertrouwen en goede samenwerking met al onze relaties en samenwerkingspartners. Deze algemene voorwaarden zijn ook geschreven voor onze medewerkers en samenwerkingspartners.

1.3. We verwachten dat onze wederpartij eventuele derden die zonder onze tussenkomst deelnemen of betrokken zijn bij onze dienstverlening op de hoogte brengt van deze algemene voorwaarden. Dit is ook in het belang van de wederpartij in verband met bijvoorbeeld de annuleringsregeling.

1.4. Het resultaat van onze dienstverlening wordt mede bepaald door factoren die buiten onze invloedssfeer liggen, daarop kunnen wij geen garantie geven.

1.5. Als deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en treden we met de wederpartij in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van (één of meer van) deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient uitleg of beoordeling van de situatie plaats te vinden ‘naar de geest’ van de bepaling(en).

1.7. Wij kunnen deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig wijzigen en zullen de wederpartij daarover in dat geval tijdig informeren. Wijzigingen gelden vanaf het moment van bekendmaking voor alle lopende en nieuwe aanvragen en aanbiedingen. Op reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals geldend op het moment van totstandkoming.

1.8. Als wij niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, betekent dat niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in andere gevallen strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 DEFINITIES

2.1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Hetsen & Visschers een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en daartoe aanvraag doet, inbegrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

2.2. Dienstverlening: Alle bij/met ons aangevraagde, aangeboden of overeengekomen inzet van trainingsacteur(s), bijvoorbeeld ten behoeve van: (online) trainingen, workshops, serious games, e-learnings, bedrijfsvoorstellingen en regietheater, bedrijfsfilm-/video’s, webinars, en rollenspellen ter ondersteuning van gedragsverandering en/of in werving- en selectieprocedures.

2.3. Trainingsacteur: iedere trainingsacteur, senior trainingsacteur, co-trainer, trainer in activeren van ander gedrag en praktijkleren, voorstellingsacteur, (spel)coach, trainer ervarend leren, (bedrijfs)theatermaker, of hoe ook genaamd, die door ons ingezet wordt in het kader van onze dienstverlening. Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden is voor gebruik van één term gekozen. In onder meer onze tarieven maken wij wel onderscheid naar gelang het type inzet en/of de rol die wordt geleverd.

2.3. Afstemming: Telefonische bespreking van de exacte inhoud, aanpak, rol, samenwerking en eventuele wensen ten aanzien van de inzet van de trainingsacteur, die plaatsvindt op initiatief van de wederpartij en/of een door de wederpartij hiertoe aangewezen derde (zoals een trainer), voorafgaand aan de dienstverlening.

2.4. Opvolging: Mondelinge dan wel schriftelijke informatie-uitwisseling ten behoeve van de afronding van de dienstverlening, die plaatsvindt na eindtijd van de dienstverlening tussen de trainingsacteur en de wederpartij en/of een door de wederpartij hiertoe aangewezen derde (zoals een trainer). Hieronder verstaan wij onder meer: evaluatie van de dienstverlening en samenwerking, terugkoppeling over aanwezigheid van deelnemers.

2.5. Voorbereiding: Alle handelingen, mondelinge en schriftelijke correspondentie en/of informatie-uitwisseling die wij en/of de trainingsacteur voorafgaand aan en ten behoeve van onze dienstverlening uitvoeren. Hierbij kan ook de wederpartij en/of een hiertoe door de wederpartij aangewezen derde betrokken zijn. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een trainingsprogramma op maat, schrijven van regiescenes of een voorstelling, briefings, interviews en repetities, etc.

2.6. Projectcoördinatie: Alle handelingen, mondelinge en schriftelijke correspondentie en/of informatie-uitwisseling die wij en/of de trainingsacteur voorafgaand aan, tijdens of na afloop van, en ten behoeve van onze dienstverlening uitvoeren. Hierbij kan de wederpartij en/of een hiertoe door de wederpartij aangewezen derde betrokken zijn. Bijvoorbeeld: verwerking van aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, de planning en organisatie van de (logistiek van de) dienstverlening, advies, eventmanagement, aanleveren van bewijs van deelname aan trainingen, etc.

Artikel 3 AANVRAAG

3.1. Aanvraag: Het verzoek van de wederpartij aan ons tot levering van dienstverlening.

3.2. Om misverstanden te voorkomen nemen wij alleen schriftelijk aan ons gerichte aanvragen in behandeling. Bij mondelinge aanvragen vragen wij de wederpartij de aanvraag ook nogmaals schriftelijk in te dienen.

3.3. Wij beschouwen een aanvraag altijd als definitief, tenzij nadrukkelijk door de wederpartij is vermeld dat de aanvraag optioneel is. Na ontvangst van een aanvraag doen wij ons uiterste best om binnen afzienbare termijn een aanbod te doen overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap.

3.4. Aanvragen die op 14 dagen of korter voor de uitvoeringdatum bij ons binnenkomen (‘spoedaanvragen’) worden pas in behandeling genomen na mondelinge toelichting door de wederpartij.

3.5. De wederpartij wordt bij elke aanvraag geacht volledig teken- en betalingsbevoegd te zijn, tenzij door de wederpartij expliciet anders is vermeld.

3.6. Goede informatie vooraf is van belang om de meest passende trainingsacteur te kunnen inzetten. We ontvangen graag bij de aanvraag (zoveel mogelijk) informatie over:

3.6.1. De gewenste dienstverlening, dan wel het doel of beoogde resultaat;

3.6.2. De eindafnemer en de deelnemers (aantal, functie, organisatie);

3.6.3. Gewenste uitvoeringsdatum(s) met aanvangs- en eindtijd(en), ofwel aanduiding van het dagdeel (ochtend, middag, en/of avond);

3.6.4. De (beoogde) locatie, dan wel regio waarin de uitvoering zal gaan plaatsvinden;

3.6.5. Volledige naam en een rechtstreeks telefoonnummer van de contactpersoon;

3.6.6. Eventuele wensen ten aanzien van de in te zetten trainingsacteur, om een zo passend mogelijk aanbod te kunnen doen.

3.6.7. Naam en telefoonnummer contactpersoon en de kostenplaats/o.v.v. ten behoeve van correcte afhandeling van de facturatie.

3.7. De wederpartij bepaalt de locatie en is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en geschiktheid hiervan. Wij kunnen hierin desgewenst adviseren.

3.8. Substantiële wijzigingen in een aanvraag zoals van de (gewenste) uitvoeringdatum(s) en/of tijd(en) c.q. dagd(e)l(en), die ons ter kennis komen nadat wij reeds een aanbod hebben gedaan op de initiële aanvraag, gelden als nieuwe aanvraag. Het eerder gedane aanbod vervalt.

Artikel 4 AANBOD

4.1. Aanbod: Een door ons schriftelijk aan de wederpartij uitgebracht aanbod tot levering van dienstverlening.

4.2. Ons aanbod wordt zoveel mogelijk aan de wederpartij toegezonden in de vorm van een offerte, tenzij bijvoorbeeld sprake is van een spoedaanvraag als bedoeld in artikel 3.4. en/of afwijkende afspraken in het kader van gebruik van een (online) planningssysteem.

4.3. Ons aanbod is vrijblijvend, tenzij anders in het aanbod is vermeld. We ontvangen indien mogelijk graag een snel akkoord of afwijzing van het aanbod, schriftelijk of per e-mail, mede in verband met een optioneel of definitief ingeplande trainingsacteur. Bij afwijzing stellen we het op prijs als wederpartij de reden hiervoor vermeldt.

4.4. Wij kunnen niet aan een aanbod worden gehouden indien de wederpartij weet of redelijkerwijs kon vermoeden dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5. Elk aanbod bevat een zo nauwkeurig en volledig mogelijke omschrijving van:

4.5.1. De uit te voeren dienstverlening;

4.5.2. (Indien van toepassing) de voor uitvoering benodigde advisering, voorbereiding, opvolging, projectcoördinatie en/of andere noodzakelijke werkzaamheden;

4.5.3. (Beoogd) deelnemers;

4.5.4. De in te zetten (rol van de) trainingsacteur;

4.5.5. (Beoogde) uitvoeringsdatum(s) met aanvangs- en eindtijd(en) ofwel aanduiding van het dagdeel (ochtend, middag, en/of avond);

4.5.6. (Beoogde) locatie, dan wel regio waarin de locatie zich op aangeven van de wederpartij zal bevinden;

4.5.7. Naam en telefoonnummer van de contactpersoon op ons bureau;

4.5.8. Kostenraming.

4.6. De minimale duur van onze dienstverlening is een dagdeel, bestaande uit maximaal 4 aaneengesloten uren, tenzij anders is overeengekomen. De trainingsacteur is altijd 30 minuten voor aanvang van de dienstverlening aanwezig, tenzij anders overeengekomen.

4.7. Een samengestelde kostenraming verplicht ons er niet toe een gedeelte van de dienstverlening tegen een overeenkomstig gedeelte van het opgegeven tarief te leveren.

4.8. Een aanbod geldt niet automatisch voor een toekomstige soortgelijke aanvraag.

4.9. Wij streven altijd naar de meest passende dienstverlening en inzet van een trainingsacteur op maat, conform de eisen van professioneel vakmanschap. Met inzet op maat doelen wij op het maken van de optimale match tussen de wederpartij, een eventuele samenwerkingspartner (zoals een trainer), de gewenste dienstverlening, de aard en omvang van de deelnemersgroep en de door ons in te zetten trainingsacteur. We opereren landelijk met regionale inzet en kunnen hierdoor reistijden en -kosten laag houden. Expertise en kwaliteit van inzet gaan echter voor. Indien nodig kunnen wij derden inschakelen om een aanbod te (kunnen) doen.

4.10. Als de wederpartij verzoekt om wijziging van in ons aanbod opgenomen uitvoeringdatum(s) en/of tijd(en) c.q. dagd(e)l(en) of om een andere substantiële wijziging van het aanbod, geldt dit als nieuwe aanvraag. Het eerder gedane aanbod vervalt.

4.11. Alle bij ons aanbod gevoegde kostenramingen, plannen, programma’s of andere bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en mogen zonder onze toestemming niet worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage gegeven of verstuurd worden.

Artikel 5 OVEREENKOMST

5.1. Een overeenkomst komt tot stand bij ontvangst van schriftelijke aanvaarding van ons aanbod door de wederpartij, tenzij wij dat aanbod onverwijld herroepen.

5.2. Artikel 5.1. geldt niet als het aanbod beperkt geldig was. Dan komt een overeenkomst tot stand:

5.2.1. Bij ontvangst van schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de wederpartij binnen de geldigheidstermijn.

5.2.2. Bij ontvangst van onze opdrachtbevestiging door de wederpartij, als wij de schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de wederpartij buiten de geldigheidstermijn ontvingen.

5.3. Als de wederpartij ons aanbod aanvaardt onder voorwaarde van (substantiële) wijziging van het aanbod, beschouwen wij dit als een nieuwe aanvraag. Het eerder gedane aanbod vervalt. Uiteraard komen we met wederpartij in overleg om vergissingen of misverstanden uit te sluiten.

5.4. Na totstandkoming van een overeenkomst als bedoeld in artikel 5.1. en 5.2. sturen wij een opdrachtbevestiging. We gaan ervanuit dat de tot stand gekomen overeenkomst daarin juist en volledig is opgenomen, tenzij de wederpartij onverwijld schriftelijk bezwaar maakt.

5.5. Bezwaar tegen een opdrachtbevestiging ontslaat de wederpartij niet van betalingsverplichting. Wij komen in overleg over de geuite bezwaren en proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen. Als het bezwaar feitelijk een annulering betreft of daartoe moet leiden, geldt de in deze algemene voorwaarden opgenomen annuleringsregeling.

5.6. Wij hebben het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.7. Als de wederpartij de aard, omvang, of inhoud van een tot stand gekomen overeenkomst wil wijzigen vóor of tijdens de uitvoering, wordt dit tijdig schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt en wordt contact gezocht voor onderling overleg. Wij zullen altijd proberen in onderling overleg tot wijziging van de overeenkomst te komen. In dat geval wordt de oorspronkelijke overeenkomst ontbonden en sluiten partijen een nieuwe overeenkomst. Als we een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, laten wij dit zo snel mogelijk aan de wederpartij weten. Dit levert geen wanprestatie op en is geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

5.8. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst te wijzigen, uit te breiden of aan te vullen, zullen partijen proberen hierover tijdig in onderling in overleg te treden en pas nadien tot aanpassing over te gaan. Is het voor ons niet meer mogelijk om in overleg te komen zonder dat de noodzakelijke uitvoering van onze dienstverlening in het gedrang komt, behouden wij ons het recht voor zonder overleg, naar redelijkheid eenzijdig tot aanpassing over te gaan.

5.9. Een wijziging in de aard, omvang, of inhoud van de overeenkomst kan consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen tarieven. Wij zullen hiervoor zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgave doen. Indien dit niet mogelijk is behouden wij ons het recht voor om op basis van nacalculatie de daadwerkelijk uitgevoerde dienstverlening in rekening te brengen, tegen de alsdan geldende tarieven.

5.10. Wederpartij zorgt ervoor dat alle informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons wordt verstrekt en staat in voor de juistheid en volledigheid ervan.

5.11. Als voor uitvoering noodzakelijke informatie niet tijdig of onvolledig door wederpartij aan ons is verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de informatie aan ons ter beschikking heeft gesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat door opschorting ofwel doordat wij van onjuiste of onvolledig verstrekte informatie zijn uitgegaan.

5.12. Wij zijn bevoegd om nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die hierdoor direct of indirect bij ons ontstaat en verplicht tot vergoeding daarvan. Dit geldt ook als ons na het sluiten van de overeenkomst feiten of omstandigheden ter kennis komen die, als zij ons bekend waren geweest, ons ertoe hadden doen besluiten de overeenkomst niet aan te gaan. Hetzelfde geldt als de ter kennis gekomen feiten of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij verplichtingen in het kader van de overeenkomst niet zal nakomen.

5.13. Wij zijn bevoegd een overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of maken dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

5.14. Als een overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ons op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Als wij nakoming van verplichtingen opschorten, behouden wij aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.15. Als wij gerechtvaardigd tot opschorting of ontbinding van een overeenkomst overgaan, zijn wij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade die daardoor ontstaat. Als de opschorting of ontbinding aan wederpartij toerekenbaar is, zijn wij gerechtigd tot het in rekening brengen van daardoor ontstane schade.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

6.1. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

6.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, die niet is te wijten aan schuld en waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor een partij niet in staat is een verplichting uit overeenkomst na te komen. Te denken valt aan: overlijden, (pandemische/epidemische) ziekte, quarantaine op last van daartoe bevoegde instanties, oorlog, natuurgeweld, stakingen, (stroom)storingen, storingen in het openbaar vervoer en andere zaken die hinder opleveren om op tijd bij een uitvoering te arriveren.

6.3. Bij overmacht aan de zijde van wederpartij, is die in beginsel gehouden aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen annuleringsregeling.

6.4. Bij overmacht of onvoorziene verhindering van de trainingsacteur, spannen wij ons in om adequate en passende vervanging te regelen, al dan niet door inschakeling van derden. Eventuele bijkomende kosten zijn in dat geval voor onze rekening.

6.5. Als wij door overmacht op geen enkele manier in staat zijn om de overeenkomst na te komen, behouden wij het recht voor om de overeenkomst eenzijdig te wijzigen of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. We zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die hierdoor bij wederpartij wordt geleden. Over vergoeding van reeds

gemaakte of te maken kosten (zoals voor reeds uitgevoerde voorbereiding) komen wij in overleg met wederpartij.

6.6. Als uit officiële overheidscommunicatie en -documentatie blijkt dat richtlijnen van de (de)centrale overheid de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen dienstverlening niet toestaan (bijvoorbeeld in geval van covid-19), volgen wij die richtlijnen en treden in overleg over vervolgstappen en evenredige verdeling van kosten.

Artikel 7 ANNULERINGEN

7.1. Aanvragen en overeenkomsten kunnen alleen schriftelijk door wederpartij worden geannuleerd.

7.2. Als wij een annulering door de wederpartij binnen of op 21 dagen voor de uitvoeringsdatum ontvangen, zijn wij genoodzaakt 100% van de overeengekomen vergoeding aan wederpartij in rekening te brengen.

7.3. Als wij een annulering door de wederpartij 22 of meer dagen voor de uitvoeringsdatum ontvangen, brengen wij enkel uit de overeenkomst met wederpartij voortvloeiende voorbereidende kosten in rekening. Hieronder vallen gemaakte kosten (zoals kosten voor reeds verrichte voorbereiding, bestelde of gereedgemaakte zaken), en toekomstige kosten (zoals kosten die wij ten behoeve van wederpartij verschuldigd zijn aan derden uit hoofde van een onherroepelijke overeenkomst). Ook eventuele bijkomende kosten als gevolg van annulering van de overeenkomst door wederpartij kunnen in rekening worden gebracht. We zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die hierdoor bij wederpartij wordt geleden.

Artikel 8 TARIEVEN

8.1. Al onze tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, exclusief parkeerkosten en reiskosten à € 0,30 per km per persoon. Reiskosten worden berekend met de online ANWB-routeplanner van postcode naar postcode.

8.2. Reistijden en verblijfskosten worden door ons niet in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld noodzakelijke overnachtingskosten van de trainingsacteur).

8.3. Wij verwachten kosteloos gebruik te kunnen maken van de op een locatie aanwezige faciliteiten, uiteraard naar redelijkheid. We waarderen het als de wederpartij parkeergelegenheid en een maaltijd ter beschikking stelt (indien nodig).

8.4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn het gebruik van licht, geluid, audiovisuele en andere technische middelen, evenals verstrekking van (fysiek) trainingsmateriaal niet in ons tarief inbegrepen.

8.5. Overwerk (werk buiten de overeengekomen tijd) van de trainingsacteur wordt per uur in rekening gebracht tegen een tarief ter hoogte van 25% van het dagdeeltarief.

8.6. Als voor de uitvoeringsdatum blijkt dat door factoren buiten onze verantwoordelijkheid en/of door feiten die ons bij het aangaan van de overeenkomst met de wederpartij onbekend waren, de overeengekomen kostenraming wordt overschreden, nemen wij contact op met de wederpartij om tot een eventuele herziening van de kostenraming en/of van onze dienstverlening te komen.

8.7. Als de inzet van de trainingsacteur tijdens uitvoering blijkt te zijn uitgebreid, anders dan overeengekomen, brengen wij op basis van nacalculatie de voor die inzet geldende tarieven in rekening.

8.8. We nemen onze tarieven eens per jaar onder de loep en behouden het recht voor om ook tussentijds prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen gelden per direct na bekendmaking aan de wederpartij, dan wel vanaf het daarvoor door ons aangegeven moment, en voor alle lopende en

nieuwe aanvragen en aanbiedingen. Voor reeds tot stand gekomen overeenkomsten geldt de prijsopgave zoals eerder per opdracht is overeengekomen.

8.10. Wettelijke prijsverhogingen zoals btw berekenen wij door aan de wederpartij, ook als deze ons na totstandkoming van de overeenkomst bekend zijn geworden.

Artikel 9 BETALING

9.1. Wij brengen door wederpartij verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een digitale factuur met een uiterlijke betalingstermijn van 14 dagen.

9.2. Wij kunnen de overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren en aldus het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren.

9.3. Voor het verzenden van de factuur vragen wij de wederpartij aan ons te verstrekken (zo mogelijk bij aanvraag):

9.3.1. Naam en functie contactpersoon

9.3.2. Telefoonnummer (rechtstreeks)

9.3.3. Kostenplaats of andere ‘onder vermelding van’ ter opname op de factuur.

9.3. We verzoeken wederpartij vriendelijk facturen op tijd te betalen.

9.4. Na afloop van de betalingstermijn sturen wij éénmalig een betalingsherinnering. Als de wederpartij de door ons toegezonden factuur ook dan niet tijdig betaalt, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim.

9.5. Vanaf de vervaldatum kunnen wij bijkomende kosten, wettelijke rente en daadwerkelijk gemaakte incassokosten in rekening brengen, met behoud van het recht op vergoeding van andere voor rekening van wederpartij komende schade.

9.6. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure.

9.7. Alle door wederpartij te verrichten betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente, kosten en schade, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

9.8. Als de wederpartij verzuimd tijdig te betalen en/of betaling onvolledig is, kunnen we besluiten toekomstige dienstverlening te annuleren, op te schorten dan wel te weigeren.

9.9. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging is of wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij hiertegen binnen 2 werkdagen na ontvangst bezwaar maakt.

Artikel 10 PRIVACY

10.1. Wij hebben privacy en geheimhouding van onze gegevens en die van wederpartij en eventuele samenwerkingspartners hoog in het vaandel staan. Persoonsgegevens die in het kader van (voorgenomen) overeenkomst door ons worden verkregen, worden door ons strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

10.2. Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door de wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermende rechten van derden en vrijwaart ons van eventuele aanspraken ter zake van derden.

10.3. Informatie die ons toegekomen is in het kader van een aanvraag of (voorgenomen) uitvoering van een overeenkomst wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn, tenzij wederpartij anders te kennen heeft gegeven.

Artikel 11 AUTEURS- EN PORTRETRECHT

11.1. Wederpartij staat ervoor in dat aan ons verstrekte informatie vrij is van enig recht op intellectuele eigendommen en voor ons vrij is om te verwerken voor de uitvoering van de dienstverlening.

11.2. Alle materiaal dat door of namens ons gebruikt wordt of zal worden bij de uitvoering van de overeenkomst, blijven ons eigendom. Te denken valt aan: modellen, mechanismen, technieken, methoden, instrumenten, theorieën, spelsituaties, gebruikte werkvormen, cases, vragenlijsten, programma-ontwerpen, beeld- en geluidsmateriaal, media-uitingen, software, en dergelijke.

11.3. Het auteursrecht (copyright) op door ons uitgegeven materiaal (denk aan programma’s, brochures, projectmateriaal en trainings- en/of opleidingsmateriaal, film, etc.) berust bij ons, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Voor (verder) gebruik is expliciet onze schriftelijke toestemming nodig.

11.4. Opname van onze dienstverlening is niet toegestaan, tenzij dit vooraf schriftelijk met ons is overeengekomen.

11.5. Openbaarmaking, verspreiding of (interne) publicatie van toegestane opnames (foto- en/of filmmateriaal) is niet toegestaan zonder onze voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming dan wel zonder vooraf overeengekomen publicatie- of buy-out regeling. Als wij toestemming geven voor openbaarmaking, is dit alleen met inbegrip onder vermelding van Hetsen & Visschers Training en Acteursbureau B.V. en niet alleen met de vermelding van de naam en/of persoonsgegevens van de betreffende trainingsacteur.

11.6. Op het moment dat de bijdrage van onze trainingsacteurs inclusief scènes volledig worden opgenomen, of diverse fragmenten als studiemateriaal, is de buy-out regeling van toepassing.

Partijen staan ervoor in dat zij zich ook richten tot eventueel bij de dienstverlening aanwezige derden, om te zorgen dat ook zij zich aan dit artikel zullen houden.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade die direct te wijten is aan toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van ons of een van onze medewerkers.

12.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

12.2.1. Opzet of bewuste roekeloosheid, dan wel een toerekenbare tekortkoming van de trainingsacteur, wederpartij of een deelnemer;

12.2.2. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte informatie door de wederpartij of een deelnemer;

12.2.3. Een niet aan ons toerekenbare tekortkoming (overmacht.

12.3. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 CONCURRENTIE

13.1. Het is de wederpartij, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming, niet toegestaan om een trainingsacteur die is ingezet of wordt aangeboden door ons rechtstreeks uit te nodigen tot het aanbieden van dienstverlening zonder aanvraag aan ons.

Artikel 14 KLACHTEN EN GESCHILLEN

14.1. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat wederpartij tevreden is en blijft over de samenwerking met ons en de geleverde dienstverlening. Graag ontvangen we feedback over de inzet bij uw opdracht.

14.2. Klachten of geschillen tussen ons en de wederpartij zullen in eerste instantie mondeling door partijen worden besproken om tot oplossing te komen. Blijft de klacht bestaan, dan nemen wij die alleen nader in behandeling als de aard en grond van de klacht nauwkeurig schriftelijk aan ons wordt toegezonden. Dit geldt ook voor klachten over facturen.

14.3. Een klacht als bedoeld in artikel 14.2. wordt slechts in behandeling genomen als die ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie, dan wel binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk heeft bereikt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

14.4. Slechts indien en voor zover de klacht gegrond wordt verklaard schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de klacht is afgewikkeld.

14.5. Partijen spannen zich tot het uiterste in om in gezamenlijkheid tot een oplossing van de klacht of geschil te komen, voordat een partij de gang naar de rechter inzet.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of inzien bij de dienstverlening betrokken partijen daar woonplaats hebben.

Bedankt voor het vertrouwen en de prettige samenwerking!

We wensen u ook een prettige samenwerking met onze trainingsacteurs toe. We horen het graag als u nog vragen of wensen heeft.